skip to Main Content

Stichting “Vrienden van kinderboerderij De Kooi”

In 1993 werd de Stichting “Vrienden van kinderboerderij De Kooi” opgericht. Hieronder staan de doelstelling, het beleidsplan, de statuten, het bestuur en een financieel overzicht beschreven. Samen vormt dit de basis voor de ANBI status, welke in 2016 aan de stichting is toegekend. De vrienden van De Kooi steunen de boerderij jaarlijks met een donatie. Meer informatie vind u op de pagina “donateur worden“.

Doelstelling

De Stichting stelt zich ten doel het in stand houden, bevorderen en uitbreiden van de recreatie, de flora en de fauna, alsmede het betrekken van de wijkbewoners bij kinderboerderij de Kooi, en voorts het ondersteunen van de doelstellingen van de Kooi door het verwerven en ter beschikking stellen van fondsen en het verkrijgen van giften in natura, voor zover deze niet, naar de opvatting van het bestuur, als overheidstaak worden gezien en voorts al hetgeen met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

Het bestuur van de stichting is als volgt samengesteld:

Voorzitter
Cees Brussé

Penningmeester
Piet van der Linden

Secretariaat
Monique Deelen

Algemeen bestuurslid
Ben Monshouwer
Hans van Leijden

Adviseur
Ingrid Elderson

De bestuursleden voeren hun functie onbezoldigd en op vrijwillige basis uit.

U kunt de stichting “Vrienden van de kinderboerderij De Kooi” op verschillende manieren steunen.

Wordt Vriend en steun De Kooi jaarlijks met een bedrag naar keuze. Klik hier.

Doe eenmalig een donatie naar keuze. Klik hier.

Sponsor gratis door uw online aankopen via sponsorkliks te bestellen. Klik hier.

Lever uw vet, kleding, cartridges en kleine huishoudelijke apparaten in bij het milieuparkje op het terrein van kinderboerderij De Kooi. Klik hier.

Beleidsplan
De Kooi, kinderboerderij, Centrum voor Natuur en Milieueducatie en educatieve tuin, sinds 1970 gevestigd in IJsselmonde, biedt laagdrempelige, educatieve recreatie voor jong en oud.

De belangrijkste doelgroep is kinderen. Nevendoelgroep is gezinnen en ouderen. De Kooi stimuleert door de inrichting en de activiteiten het contact met voornamelijk boerderijdieren en de natuur. Er worden jaarlijks activiteiten georganiseerd, die in samenwerking met de andere Natuur Milieu Educatievoorzieningen worden ontwikkeld. Het aanwezige toezicht van dierverzorgers maakt de kinderboerderij tot een veilige recreatieplek. De kinderboerderij is op 2 dagen na, het gehele jaar geopend, dit komt erop neer dat de kinderboerderij 2904 uur per jaar toegankelijk is voor bezoekers. De kinderboerderij heeft een regionale functie, er komen dus ook bezoekers van buiten Rotterdam.

De kinderboerderij is tevens een plek waar vanuit diverse organisaties o.a. vrijwilligers en gehandicapten hun dagbesteding vinden. De kinderboerderij heeft dus ook een sociaalmaatschappelijke functie.

De Kooi biedt professionele, hoogwaardige en laagdrempelige recreatie en educatie op het gebied van Natuur en Milieu aan de Rotterdamse bevolking en in het bijzonder de Rotterdamse jeugd, met als doel:

 • Ontwikkelen van kennis en waarden voor Natuur en Milieu in de eigen leefomgeving en   daarbuiten;
 • Bevorderen van verantwoord en zorgzaam gedrag voor de leefomgeving, dichtbij en elders   nu en in de toekomst (leefbaarheid en duurzaamheid) – Stimuleren van plezier in ‘natuur recreatie’.

Kwaliteitseisen:

 • De voorziening is laagdrempelig voor alle doelgroepen.
 • De activiteiten sluiten aan op de belevingswereld en het ontwikkelingsniveau van de   doelgroepen.
 • De producten en diensten voldoen aan de wettelijke kwaliteitseisen met name op het gebied     van dierhouderij, mesthuishouding en hygiëne.
 • De producten voldoen in verband met de voorbeeldfunctie zoveel mogelijk aan   duurzaamheidscriteria.
 • Het aanwezige beheer is gericht op de publieksfunctie en draagt zorg zowel voor   informatievoorziening als voor sociale veiligheid.

De opvallende kenmerken van de Kooi zijn:

 • kaasmakerij waar kaas gemaakt wordt van de geitenmelk door vrijwilligers;
 • Erkend fokcentrum van de Stichting Zeldzame Huisdierrassen voor duiven en kippen; – Erkend Educatief Centrum van de Stichting Zeldzame Huisdierrassen voor het tonen van   kleine en grote Nederlandse landbouwhuisdieren;
 • Klompenmakerij waar op ambachtelijke wijze klompen worden gemaakt;
 • Fruitbomen in de weilanden;
 • Kantine voor een hapje en een drankje;
 • Speelgelegenheid voor de kinderen
 • Invalidentoilet
 • Extra publieksactiviteiten gedurende het jaar (denk aan schaapscheerfeest, paasfeest, kerstmarkt, Jeugdvakantiepaspoort, enz).

De Stichting stelt zich ten doel het in stand houden, bevorderen en uitbreiden van de recreatie, de flora en de fauna, alsmede het betrekken van de wijkbewoners bij kinderboerderij de Kooi, en voorts het ondersteunen van de doelstellingen van de Kooi door het verwerven en ter beschikking stellen van fondsen en het verkrijgen van giften in natura, voor zover deze niet, naar de opvatting van het bestuur, als overheidstaak worden gezien en voorts al hetgeen met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

De stichting heeft om deze doelstellingen te bereiken twee hoofdtaken gedefinieerd:

 1. Het vormen, in stand houden en uitbreiden van een donateursgroep.

De donateurs worden voornamelijk geworven door het aanspreken van bezoekers tijdens activiteitendagen. Donateurs worden op de hoogte gehouden middels een jaarlijkse nieuwsbrief. Op deze manier draagt deze activiteit bij aan de doelstellingen van fondsenwerving en het betrekken van wijkbewoners bij de boerderij.

 1. Incidentele fondsenwerving om verzoeken vanuit de kinderboerderij in te kunnen vullen.

Deze verzoeken betreffen altijd aanvullende investeringen om het bezoek aan de Kooi voor de bezoekers interessanter te maken en die niet vanuit de reguliere middelen van de kinderboerderij kunnen worden gerealiseerd.

Klik hier om de statuten te bekijken

nummer Kamer van Koophandel
41133569

Klik hier om het uittreksel van Kamer van Koophandel te bekijken.

Banknummer                   
IBAN NL92 INGB 0006547416

RSIN nummer
806172939

Financieel overzicht:
Balans & Exploitatieoverzicht 2020

De Kooi heeft de ANBI status toegewezen gekregen.

X